Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 241/20 - zarządzenie, postanowienie Sąd Rejonowy w Brzozowie z 2022-01-12

Sygn. akt I Ns 241/20

POSTANOWIENIE

Dnia 12 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie:

przewodniczący – sędzia Rafał Skowron

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. w Brzozowie;

na posiedzeniu niejawnym;

sprawy z wniosku I. A.;

z udziałem J. A., K. W., A. W., M. A., A. A., B. B.;

o stwierdzenie nabycia spadku

I.  stwierdza, że spadek po S. A. , synu J. i M., zmarłym dnia 1 kwietnia 2019 r. w B., ostatnio stale zamieszkałym w B., na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia 25 marca 2019 r., otwartego i ogłoszonego w dniu 9 maja 2019 r. przez notariusza T. K. z Kancelarii Notarialnej w B., nabyli:

1.  żona I. A., córka P. i B. w 2/3 części;

2.  siostra K. W., córka J. i M. w 1/6 części;

3.  brat J. A., syn J. i M. w 1/6 części.

II.  orzeka, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sędzia Rafał Skowron

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia w trybie art. 357 § 5 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc

Sąd stwierdził nabycie spadku w całości na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia 25 marca 2019 r., sporządzonego stosownie do dyspozycji art. 949 § 1 k.c. Zdolność S. A. do testowania na podstawie przeprowadzonych dowodów nie budziła wątpliwości. Fundacja ustanowiona w testamencie nie mogła być spadkobiercą wobec braku wpisania do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu. Tym samym udział 40/100 który miał jej przypaść na podstawie testamentu, podlegał przyrostowi na rzecz pozostałych spadkobierców testamentowych – stosownie do treści art. 965 k.c. Powołany przepis wyłącza zastosowanie art. 926 § 3 k.c. i jest „wyjątkiem w ustawie przewidzianym”, o którym mowa w ostatnim z powołanych przepisów.

Sędzia Rafał Skowron

POUCZENIE O APELACJI:

I.  Orzeczenie jest nieprawomocne i podlega zaskarżeniu apelacją którą można wnieść do Sądu Okręgowego w Krośnie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Brzozowie. W razie braku wniesienia apelacji orzeczenie stanie się prawomocne.

II.  Aby wnieść apelację należy w pierwszej kolejności zgłosić do sądu na piśmie żądanie sporządzenia uzasadnienia orzeczenia wskazując datę jego wydania i sygnaturę – w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu orzeczenia oraz jednocześnie uiścić opłatę od wniosku o sporządzenie uzasadnienia w kwocie 100,00 zł.

III.  Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej tego orzeczenia z uzasadnieniem.

IV.  Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), a ponadto spełniać wymagania określone w art. 368 k.p.c., w tym zawierać: 1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części; 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 3) uzasadnienie zarzutów; 4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów; 5) wniosek o zmianę lub o uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Sygn. akt I Ns 241/20

ZARZĄDZENIE

Sekretariat proszę, aby:

1.  Odpis postanowienia doręczyć:

a)  pełnomocnikowi wnioskodawczyni;

b)  pełnomocnikowi uczestnika J. A.;

c)  pozostałym uczestnikom:

- z pouczeniem o dopuszczalności, warunkach, terminie i sposobie złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia tego postanowienia i wniesienia apelacji;

- z odpisami pisma pełnomocnika wnioskodawczyni z dnia 16 listopada 2021 r.

2.  Pełnomocnikom i uczestnikom (za wyjątkiem K. W.) doręczyć odpisy pisma K. W. z dnia 24 listopada 2021 r.

3.  Po uprawomocnieniu postanowienia:

a)  zweryfikować / ustalić PESEL spadkodawcy,

b)  ujawnić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,

c)  odpis z podaniem PESEL spadkodawcy przesłać do:

-

Urzędu Skarbowego w B.;

-

właściwego organu prowadzącego Ewidencję Gruntów i Budynków.

B., dnia 12 stycznia 2022 r.

Sędzia Rafał Skowron

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Szarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzozowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Rafał Skowron,  Rafał Skowron
Data wytworzenia informacji: